• ساعت : ۱۱:۴۴:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 
  • کد خبر : ۲۲۰۵
آگهی مناقصه انجام امور خدماتی ، تنظیف و جمع آوری زباله
شهرداری انار قصد دارد انجام امور خدماتی ، تنظیف و جمع آوری زباله شهر انار را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

به استناد مصوبه بند 1 صورتجلسه شماره 190مورخ 99/2/7 شورای محترم اسلامی، شهرداری انار قصد دارد انجام امور خدماتی ، تنظیف و جمع آوری زباله شهر انار را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه در ساعات اداری به امور اداری شهرداری مراجعه نمایند .

1- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه شهرداری ها در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

2- آخرین مهلت تحویل پاکات استعلام پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/2/17 می باشد .

3-سپرده نفرات اول تا سوم تا اتمام تشریفات مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- متقاضی باید مبلغ 100/000/000 ریال  به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به حساب اعلامی شهرداری واریز نماید.

5-متقاضیان واجد شرایط تا تاریخ سه شنبه 99/2/16 می توانند در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت مناقصه اقدام نمایند.

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

            روابط عمومی شهرداری انار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.7.0
    V5.5.7.0