سه‌شنبه, 11 آذر 1399
  • ساعت : ۹:۲۸:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ 
  • کد خبر : ۲۲۲۵
    /  2
آگهی مزایده فروش زمین
شهرداری انار به استناد صورتجلسه شماره ۲۲۳ مورخ ۹۹/۷/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد تعداد ۳۴ قطعه از اراضی شهرداری را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند

شهرداری انار به استناد صورتجلسه شماره  ۲۲۳ مورخ ۹۹/۷/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر  در نظر دارد تعداد ۳۴ قطعه از اراضی شهرداری را بشرح ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید  در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۰ راس ساعت ۱۰ در محل ساختمان شهرداری حضور بهم رسانند .

 

شرایط مزایده :

1. متقاضیان میبایست ۱۰% قیمت پایه زمین را به حساب 0108119013009 نزد بانک ملی شعبه انار واریز نمایند و فیش مربوطه را در روز مزایده به همراه داشته باشند . 

2. سپرده نفرات اول تا سوم تا روشن شدن وضعیت مزایده نگه داشته خواهد شد و در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید .

3. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

4. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد .

5. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

6. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به امور اداری شهرداری مراجعه نمایند .

روابط عمومی شهرداری انار 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.7.0
    V5.5.7.0