پنج‌شنبه, 1 مهر 1400
  • ساعت : ۸:۱۰:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ 
  • کد خبر : ۲۲۵۹
آگهی مناقصه احداث مشاركتی واحدهای تجاری شهرك سجادیه
شهرداری انار قصد دارد احداث واحدهای تجاری واقع در شهرک سجادیه را از طریق مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای شرایط مطلوب تر واگذار نماید

 

به استناد مصوبه بند 1 صورتجلسه شماره 7 مورخ 1400/06/07 شورای محترم اسلامی شهر، شهرداری انار قصد دارد احداث واحدهای تجاری واقع در شهرک سجادیه را از طریق مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای شرایط مطلوب تر واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به شهرداری انار مراجعه نمایند.
 شرایط مناقصه:
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.
3-مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان سپرده به حساب سپرده شهرداری واریز گردد.
4-سپرده نفرات اول تا سوم تا مشخص شدن برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهند ماند.
5-متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را در پاکات سربسته تا ساعت 10 صبح یکشنبه مورخ 1400/06/21 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
6-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مشارکت در ساعات اداری از تاریخ 1400/06/13 به دبیرخانه شهرداری انار مراجعه نمایند.
 
روابط عمومی شهرداری انار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0