پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي    
  موضوع    
  آدرس محل وقوع مشکل    
  منطقه    
  نوع کاربر    
  نام    نام خانوادگي  
  تلفن    تلفن همراه  
  پست الکترونيک    آدرس  
  ارسال

  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  آسفالت  
  موضوع  آسفالت نبودن خیابانهای شهرک امام رضا و ایجاد گرد وخاک  
  آدرس محل وقوع مشکل  شهرک امام رضا  
  منطقه    
  نوع کاربر  شهروند  
  نام  حانیه  نام خانوادگي  
  تلفن    تلفن همراه  
  پست الکترونيک    آدرس  
  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  اتوبوس  
  موضوع  با سلام خدم   
  آدرس محل وقوع مشکل    
  منطقه    
  نوع کاربر  شهروند  
  نام  م ن  نام خانوادگي  
  تلفن    تلفن همراه  
  پست الکترونيک    آدرس  
  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  پارکها و فضای سبز  
  موضوع  وضعیت نا مناسب پارکم لت و وسایل دست وپاگیر ورزش   
  آدرس محل وقوع مشکل  پارک ملت  
  منطقه    
  نوع کاربر  شهروند  
  نام  علی  نام خانوادگي  سلیمانی
  تلفن    تلفن همراه  
  پست الکترونيک  alstar7715@yahoo.com  آدرس  
  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  آسفالت  
  موضوع  آسفالت کوچه های جنب امامزاده  
  آدرس محل وقوع مشکل  انار ، بلوار امام رضا کوچه امام رضا 3  
  منطقه    
  نوع کاربر  شهروند  
  نام  رضا  نام خانوادگي  میرزایی
  تلفن  392322378  تلفن همراه  913293544
  پست الکترونيک    آدرس  انار بلوار امام رضا کوچه امام رضا 3
  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  پارکها و فضای سبز  
  موضوع  خشک شدن چمن ودرختان وکم لطفی در آبیاری   
  آدرس محل وقوع مشکل  پارک قلعه  
  منطقه    
  نوع کاربر    
  نام  علی  نام خانوادگي  اسفند مزد
  تلفن    تلفن همراه  
  پست الکترونيک    آدرس  خیابان رازی شمالی 3
  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  آسفالت  
  موضوع  اینجانب از اول ساخت در این مکان هیچ آسفالتی خدماتی از سوی شهرداری یا ارگانی صورت نگرفته از خاکی گرفته تا عدم جمع آوری زباله خواهشمندم پیگیری فرمایید.  
  آدرس محل وقوع مشکل  انتهای بلوار مطهری منزل عباس میش مستی  
  منطقه    
  نوع کاربر  شهروند  
  نام  عباس  نام خانوادگي  میش مستی
  تلفن  2892  تلفن همراه  913293586
  پست الکترونيک    آدرس  انتهای بلوار مطهری پلاک ۲۰۱
  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  آسفالت  
  موضوع  ضمن تشکرازجناب شهردارکه اقدام کردندبرای بلوارکشی سه کوچه باقی مانده دربلوارآیت الله خامنه ای خواهشمند است اقدام لازم برآسفالت این تکه ازبلوارراهم داشته باشندتاآسفالت یک لاین بلوارکه شلوغ ترین قسمت بلواراست نصفه ونیمه نماند  
  آدرس محل وقوع مشکل  انتهای بلوارآیت الله خامنه ای.مقابل کوچه 13-15-17  
  منطقه    
  نوع کاربر  شهروند  
  نام  رضا  نام خانوادگي  جعفری
  تلفن  34381597  تلفن همراه  913293655
  پست الکترونيک    آدرس  کوچه 13
  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  آسفالت  
  موضوع  ضمن تشکرازجناب شهردارکه اقدام کردندبرای بلوارکشی سه کوچه باقی مانده دربلوارآیت الله خامنه ای خواهشمند است اقدام لازم برآسفالت این تکه ازبلوارراهم داشته باشندتاآسفالت یک لاین بلوارکه شلوغ ترین قسمت بلواراست نصفه ونیمه نماند  
  آدرس محل وقوع مشکل  انتهای بلوارآیت الله خامنه ای.مقابل کوچه 13-15-17  
  منطقه    
  نوع کاربر  شهروند  
  نام  رضا  نام خانوادگي  جعفری
  تلفن  34381597  تلفن همراه  913293655
  پست الکترونيک  ashke.shabane2012@gmail.com  آدرس  کوچه 13
  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  آسفالت  
  موضوع  ضمن تشکرازجناب شهردارکه اقدام کردندبرای بلوارکشی سه کوچه باقی مانده دربلوارآیت الله خامنه ای خواهشمند است اقدام لازم برآسفالت این تکه ازبلوارراهم داشته باشندتاآسفالت یک لاین بلوارکه شلوغ ترین قسمت بلواراست نصفه ونیمه نماند  
  آدرس محل وقوع مشکل  انتهای بلوارآیت الله خامنه ای.مقابل کوچه 13-15-17  
  منطقه    
  نوع کاربر    
  نام  رضا  نام خانوادگي  جعفری
  تلفن  34381597  تلفن همراه  913293655
  پست الکترونيک  ashke.shabane2012@gmail.com  آدرس  کوچه 13
  بنام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي  آسفالت  
  موضوع  چرابلوارکشی بلواریک روزانجام شدونیمه کاره متوقف شد؟سرعت کارشهرداری انارازیک لاک پشت هم کندتراست؟حتمابایدیک باران پاییزی برروی سیمانهای خالی شده ازطرف شهرداری بباردتا30مترجدول کشی3سال طول بکشد.ازمال بیت المال هم که نیست اشکالی ندارد.ضمناورودی کوچه15رابازکنیدکه مردم بامشکل مواجه شده اند  
  آدرس محل وقوع مشکل  بلوارآیت الله خامنه ای  
  منطقه    
  نوع کاربر    
  نام  علی  نام خانوادگي  رئیسی
  تلفن    تلفن همراه  
  پست الکترونيک    آدرس  بلوارآیت الله خامنه ای
صفحه1از212.بعدي.برو

5.5.7.0
گروه دورانV5.5.7.0